Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

Vendéglátó gazdálkodás (Tankönyv)

Vendéglátó gazdálkodás (Tankönyv)
Szerző: Dudásné Baricza Margit-Poós Ferencné
Cikkszám: KR-402
Oldalak száma: 376
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2019
ISBN azonosító:978 963 637 342 9
4.500.-

 

Ez a könyv, amit most átnyújtunk Önnek Vendéglátó gazdálkodás címmel, a 11561-16 Gazdálkodási ismeretek modul témakörei, valamint a 11536-16 Marketing a vendéglátásban
modulból a „Vendéglátó gazdálkodás elmélete” és a „Vendéglátó gazdálkodás gyakorlata”
tantárgyak, továbbá a 10045-12 Gazdálkodás modul „Vendéglátó gazdálkodás” és „Szakmai
számítások” tantárgyak alapján dolgozza fel a vállalkozásokat érintő gazdálkodási ismereteket.


 A szakács, cukrász, pincér, vendéglátó-üzletvezető, fogadós, vendéglátás szervező, valamint a vendéglátásszervező-pincér mellék-szakképesítés képzésében résztvevőket a szakmájuk gyakorlásához szükséges gazdasági ismeretekkel ismerteti meg. A könyv a szakgimnáziumok részére a vendéglátás szervező főszak pincér mellék-szakképesítéshez kifejlesztett kerettantervi követelmények felépítése szerint tárgyalja témaköreit.

 A könyvben a definíciók álló, kövér betűtípussal szedettek.
 Az eltérő betűtípus szélesebb tudásanyagot jelez, így azt a téma iránt mélyebben érdeklődőknek
ajánljuk.


A tankönyv első – I. Vendéglátó gazdálkodás elmélete – részében olyan szükséges ismereteket
tárgyal, amelyek nélkülözhetetlenek a vendéglátó szakközépiskolai (szakács, pincér, cukrász,
fogadós), szakgimnáziumi: vendéglátás szervező valamint a vendéglátásszervező-pincér mellék szakképesítéssel gazdasági alapismereteinek elsajátításához.
 Bemutatja a gazdálkodás alapfogalmait, ismerteti annak körfolyamatát. Megismertet a piac fogalmaival, szereplőivel, a piaci versennyel. A vállalkozások gazdálkodásának megértéséhez
a vállalkozások és a háztartások, valamint a vállalkozások és az állam kapcsolatrendszerébe
is betekintést nyújt.
 Megismertet a vendéglátásban kötelezően alkalmazott ügyviteli ismeretekkel – az adatkezeléssel, a bizonylatokkal, azok kiállításának szabályaival, a különböző szerződéstípusokkal.
 Foglalkozik a vendéglátás személyi feltételeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos törvényi
előírásokkal, valamint a létszám- és bérgazdálkodással. A vállalkozások egyik legnagyobb
költsége az élőmunka, a munkaerő bérköltsége és ennek vonzatai a közterhek,
valamint az ehhez szorosan kapcsolódó létszámgazdálkodás. A könyv egyszerű példákon
keresztül mutatja be az ezekhez kapcsolódó számításokat, az alkalmazott képleteket.
 Megismertet a vállalkozás vagyonával, információt közöl, hogy melyek azok a vagyonelemek,
amelyekkel el lehet indítani egy vállalkozást, valamint ezzel a vagyonnal hogyan
érdemes (kell) gazdálkodni, mikor, hogyan kell felmérni, megállapítani a vagyon nagyságát,
értékét.
 Eligazítást ad a vagyon nyilvántartásáról, valamint a béreknek és a többi költségnek
a gazdálkodásra gyakorolt hatásáról.
 Ismerteti a pénzügyi kapcsolatok fontosságát, a vállalkozások fi nanszírozási lehetőségeit,
tájékoztat a pénzintézeti rendszer tagolásáról, a bankrendszer típusairól, valamint a tőzsdei ügyletek formáiról.

 

A második – II. Vendéglátó gazdálkodás gyakorlata – részben a könyv ismerteti
– a vendéglátással kapcsolatos tevékenységek gazdasági számításait
– a statisztika alapfogalmait
– a viszonyszámok kiszámítását, értelmezését
– a vendéglátásban használatos mértékegységeket és azok átváltását
– a veszteségszámítás, a tömeggyarapodás, valamint a tápanyagérték számítását mintapéldákon
keresztül
– az árak kialakításának a szabályait (mert az árképzési módszer megfelelő kiválasztása jelentősen
befolyásolhatja a vállalkozás jövedelmezőségét, valamint a piaci változásokhoz
való alkalmazkodást is)
– a bevétel és a költségek összevetésének lehetőségeit
– az eredmény kiszámítás levezetését
– az eredmény képződésének folyamatát, és azokat a legfontosabb mutatókat, amelyek
segítik a gazdálkodás elemzését
– a költségek sok féleségét, a költségcsökkentés lehetőségeit, a költségelemzés fontosságát,
valamint az alkalmazható mutatókat
– az elszámoltatással és a készletgazdálkodással kapcsolatos számításokat, az eredmények
értelmezését
– a készlet, a készletgazdálkodás fogalmát, a készletelemzés mutatóit
– az adófajtákat, az adóval, és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségeket
– azt a nagyon fontos lépést, hogy a különböző vállalkozási formák közül milyen szempontok
figyelembe vételével érdemes választani


A gazdaság alapját jelenti a sokféle vállalkozás, amelyeket működtetni kell. A működtetéshez
viszont alapvető gazdasági, pénzügyi ismeretek szükségesek. A gazdasági, pénzügyi és
a piaci folyamatok általános ismerete – azt is mondhatjuk – minden állampolgár számára
szükséges, de a gazdaságban résztvevők számára elengedhetetlen. A könyv ennek a követelménynek is igyekszik eleget tenni, azon túl, hogy a képzésben résztvevők, valamint
a szakmai vizsgára felkészülők számára szükséges ismeretanyag elsajátítását lehetővé teszi.
 A „Vendéglátó gazdálkodás elmélete” tantárgy további – kifejezetten a vendéglátás
szakmai – témaköreit, mint például a Vendéglátás fogalma, főtevékenységei, tárgyi feltételei
a Bádonyi Mihály által írt Szakmai és üzletvezetési ismeretek a vendéglátásban KIT
2014 tankönyv fedi le!


Az alapszámításokat ebben a könyvben egy-egy mintapélda levezetésén keresztül mutatjuk
be. (A tankönyv használata során belépő új, vagy módosult áfakulcsokkal való számítást
segíti a 6. sz. melléklet.)
 A számítási tananyag mélyebb elsajátítását, a feladatok gyakorlását jelentősen segíti a KIT kiadásában 2018. évben ismételten megjelent Dudásné Baricza Margit: Szakmai vizsgára felkészítő feladattár. A feladattárban a „Szakmai számítások” tantárgy témaköreihez kapcsolódóan számos feladatot talál, ami a gyakorlás, a tudás elmélyítése szempontjából fontos.
A kiadvány végén összeállított „Fogalomtár” a legfontosabb gazdasági kifejezéseket tartalmazza.

Az „Iratminták” a vendéglátásban előforduló nyomtatványokra adnak példákat.
 A „Mellékletek” további kiegészítő információkat tartalmaznak egy-egy témakörhöz
kapcsolódóan.
 A „Vizsga mintafeladatok” kidolgozása segít az írásbeli szakmai vizsgára való felkészülésben.
 A lábjegyzetben megjelenített jogszabályok megnevezése – a keresőbe beírva – segít
a pontos jogszabályi szöveg megtalálásában.

                                                                                                                          

 

 

Tartalomjegyzék

 

Bevezetés 

I. Vendéglátó gazdálkodás elmélete 

1. A gazdálkodás elemei, a piac 

1.1. A gazdálkodás alapfogalmai, körfolyamata 
 1.1.1. A gazdálkodásról általánosságban 
 1.1.2. A gazdálkodás nemzetközi környezete 
 1.1.3. Szükséglet, igény, kereslet 
 1.1.4. A gazdálkodás körfolyamata és annak elemei 
1.2. A gazdálkodás piaci környezete 
 1.2.1. A piac fogalma 
 1.2.2. A piac tényezői 
 1.2.3. A piac csoportosítása 
 1.2.4. A piac történeti áttekintése 
 1.2.5. A piaci versenyhelyzet 
 1.2.6. Versenyszabályozás 
 1.2.7. A piaci verseny 
 1.2.8. Korunk piaci helyzete 
1.3. A gazdálkodás alapegységei: a nemzetgazdaság, a háztartások, a vállalkozások 
 1.3.1. A nemzetgazdaság fogalma 
 1.3.2. A vendéglátás nemzetgazdasági ágazati besorolása 
 1.3.3. A nemzetgazdaság teljesítményét mérő mutatók 
 1.3.4. A gazdálkodás alapegységei

2. Ügyvitel a vendéglátásban 

 2.1. A számviteli alapismeretek 
  2.1.1. Számviteli alapelvek 
  2.1.2. A számvitel részei 
 2.2. Ügyviteli alapismeretek 
  2.2.1. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 
  2.2.2. Az ügyvitel fogalma 
  2.2.3. Üzleti levelezés 
  2.2.4. Szerződések 
  2.2.5. Bizonylatolás 
  2.2.6. Ellenőrzés 
  2.2.7. Leltározás, leltár 
  2.2.8. Elszámoltatás 
 2.3. Nyomtatványok alkalmazása, kitöltése 
  2.3.1. Számlák 
  2.3.2. Átutalási megbízás 

3. A vendéglátás személyi feltételei

 
3.1. Munkaügyi ismeretek 
 3.1.1. A munka törvénykönyve 
 3.1.2. Szakszervezetek 
 3.1.3. Kollektív szerződés 
 3.1.4. A munkáltató és a munkavállaló lényeges kötelezettségei és jogai 
 3.1.5. Munkaidő
 3.1.6. Pihenőidő 
 3.1.7. Szabadság 
 3.1.8. A munka díjazása 
 3.1.9. Béren kívüli juttatások 
 3.1.10. Szervezeti Működési Szabályzat (SZMSZ) 
3.2. Munkaerő és létszámgazdálkodás 
 3.2.1. A létszámgazdálkodás célja 
 3.2.2. A létszámgazdálkodás mutatói 
3.3. Bérgazdálkodás 
3.4. Kártérítési felelősség

4. A vendéglátó vállalkozás vagyona 

4.1. A vállalkozások vagyona, vagyonkimutatása 
 4.1.1. A vagyon fogalma 
 4.1.2. Vagyonérdekeltség 
 4.1.3. A vagyonmérleg értelmezése 
4.2. A vállalkozások eredménye, az eredmény kimutatása 
 4.2.1. Az eredmény fogalma 
 4.2.2. Az adózott eredmény kimutatásának részletezése 
 4.2.3. Értékcsökkenés (amortizáció) 
 4.2.4. Fejlesztés, beruházás 
4.3. A finanszírozási formák 
 4.3.1. A belső (saját) finanszírozás legfontosabb formái 
 4.3.2. Külső (idegen) finanszírozási lehetőségek formái 
4.4. Bankrendszer és pénzintézeti kapcsolatok 
 4.4.1. A bankrendszer fajtái 
 4.4.2. A vállalkozások pénzintézeti kapcsolatai 
 4.4.3. Tőzsde
 4.4.4. Cash-flow 
 4.4.5. A vállalkozások likviditása
 4.4.6. Vállalkozások gazdasági kockázata 

 

II. Vendéglátó gazdálkodás gyakorlata 

1. Statisztika 

1.1. Statisztikai alapfogalmak 
1.2. Mértékegységek és átváltásuk 
 1.2.1. Mértékegységek, átváltások 
1.3. Kerekítési szabályok

1.4. Alapvető vendéglátó szakmai számítások 
 1.4.1. Tömegszámítások 
 1.4.2. Veszteségszámítások (tisztítási, sütési, főzési veszteség) 
 1.4.3. Tömeggyarapodási számítások 
 1.4.4. Anyaghányad-számítás 
 1.4.5. Energia- és tápanyagérték-számítás

 
2. Viszonyszámok

 
2.1. A viszonyszámok fajtái

 
3. Árképzés

 
3.1. Az árak kialakításának általános szempontjai 
3.2. Az árpolitika 
3.3. Az árak nagyságát befolyásoló tényezők 
3.4. Árképzési módszerek 
 3.4.1. Termékek és szolgáltatások értékesítése 
 3.4.2. Feldolgozással és feldolgozás nélküli áruk értékesítése 
3.5. A termékek árkialakítása 
3.6. Árképzési módszerek a vendéglátásban 
3.7. Az áfa elszámolása

 
4. Készletgazdálkodás

 
4.1. Készletek fogalma, nagyságát meghatározó tényezők 
4.2. Készletek fajtái 
4.3. A készletgazdálkodás elemzéséhez kapcsolódó fogalmak 
4.4. Készletgazdálkodás elemzése 
4.5. Használatból kivonás

 
5. Leltározás és elszámoltatás

 
5.1. Leltár, leltározás fogalma, típusai, folyamata
5.2. Elszámoltatás fogalma, áruforgalmi mérlegsor 
 5.2.1. Raktár elszámoltatása 
 5.2.2. Termelés elszámoltatása 
 5.2.3. Értékesítés (üzlet) elszámoltatása 
 5.2.4. Standolás 


6. Jövedelmezőség 


6.1. A bevétel fogalma, csoportjai 
 6.1.1. Bevétel fogalma 
 6.1.2. Bevételek csoportosítása

 6.1.3. A bevétel belső tartalmi szerkezete
 6.1.4. A bevétel elemzése 
6.2. A költség fogalma, költséggazdálkodás 
 6.2.1. A költség fogalma 
 6.2.2. A költségek csoportosítása 
 6.2.3. A költséggazdálkodás 
 6.2.4. Értékcsökkenési leírás (amortizációs költségek) elszámolásának módszerei 
6.3. Az eredmény fogalma és kiszámítása  

7. A vendéglátásban jellemző vállalkozási formák

 
7.1. A gazdálkodás alapegységei 
7.2. A vállalkozások csoportosítása 
7.3. A vállalkozások működésének jellemzői 
 7.3.1. A vállalkozások belső, külső környezete 
 7.3.2. A vállalkozások cél- és eszközrendszere 
 7.3.3. A vállalkozások szervezeti formái 
 7.3.4. A vállalkozások szereplői 
 7.3.5. A vállalkozásokkal, vállalkozókkal szembeni követelmények
 7.3.6. A vállalkozások életútja 
7.4. Vendéglátó vállalkozások alapítása, működtetése 
 7.4.1. A vállalkozás előkészítésének folyamata 
 7.4.2. Az üzleti terv szerepe a vállalkozások életében 
 7.4.3 A vállalatok vezetése, szervezés, szervezeti formák 
 7.4.4. A vállalkozás alapítása 
 7.4.5. A vállalkozás működése
7.5. A vállalkozások válságkezelése, megszűnése, átalakulása 
 7.5.1. A vállalkozások válsághelyzete, okai, tünetei, kezelésük 
 7.5.2. A csődeljárás 
 7.5.3. A felszámolási eljárás 
 7.5.4. A végelszámolás 
 7.5.5. A vállalkozások átalakulása, átalakítása 
7.6. A vállalkozások ellenőrzése

 
8. Adózás a vendéglátásban

 
8.1. Az adókról általában 
 8.1.1. Az adók csoportosítása 
 8.1.2. Adóbevallás 
 8.1.3. Központi adók 
 8.1.4. Helyi adók 
8.2. Az állam adójellegű bevételei 
8.3. Nem adójellegű fi zetési kötelezettségek 
8.4. Tevékenységhez kapcsolódó befi zetési kötelezettségek

 
Fogalomtár (fogalomgyűjtemény)

 
Iratminták 
Mellékletek 
Szakmai vizsgára felkészítő mintafeladatok 
Irodalomjegyzék 

 

 

 

 

 

 

Határozat száma: SZFSZF/68512/2019-ITM

Érvényességi ideje: 2024.08.31.

Vissza