Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

A jelen Nyilatkozat célja, hogy rögzítse a KIT Tudásközpont Zrt. (”Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

További célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

Adatkezelő:

KIT Tudásközpont Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Zárkörűen Működő Részvénytársaság. (KIT Tudásközpont Zrt.)

Székhely: 1117. Budapest, Hauszmann Alajos utca 3. B. ép.
Adószám: 27110133-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-140564
Cégvezető: Ványolosné Csanádi Éva
Adatkezelő: Nagy Rudolf
Telefonszám: +36 30 670-5415
E-mail: 

Tárhely szolgáltató:

IntroWeb Kft.

6724. Szeged, Gelei József u. 5.
Telefon: 06-20/414-2574
E-mail:

 

Fogalom meghatározások

Felhasználó/érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, aki a Kiadó honlapján regisztrál.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a konyvesbolt.kit.hu internetes oldalon található internetes tartalmak igénybe vevőinek (”Felhasználók”) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a http://www.konyvesbolt.kit.hu webcím alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

Az automatikusan rögzítésre kerülő személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, jelszó) célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Az adatkezelés alapelvei

A KIT Tudásközpont Zrt. adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát, és kijelenti, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott szabályoknak.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybe vevők a http://www.konyvesbolt.kit.hu címen működő webáruházzal (továbbiakban webáruház) kapcsolatos adatvédelmi szabályokról a www.konyvkonyvesbolt.kit.hu/jogi-nyilatkozat címen tájékozódhatnak.

Adatkezelő az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult kezelni  a Felhasználók azonosításához szükséges személyes adatokat.

Adatkezelő a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a rendelések teljesítéséhez, és a vásárlással kapcsolatos célokra használja fel, harmadik félnek nem adja át, kivéve a szerződés teljesítésében (szállítás) közreműködő alvállalkozókat. Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és ezen adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. Minden adat kezelése önkéntes adatközlésen és hozzájáruláson alapul.

Adatkezelő adatkezelése nem terjed ki arra, hogy a Felhasználók személyes  adatait külön hozzájárulásuk nélkül külön-külön vagy bármilyen szempontú csoportosításban nyilvánosságra hozza.

Adatkezelő a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címeket kizárólag a webáruházával kapcsolatos tájékozató anyagok eljuttatására használja, melyet a Felhasználók regisztrációjukkal elfogadtak.

Felhasználók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül, és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok  tárolásra kerülnek. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne. Az oldalak látogatása során a személyes adatokat nem tartalmazó session azonosítók  automatikusan törlődnek.

A Honlap html-kódja Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független auditálását.

A webanalitikai szolgáltató Szolgáltató megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni.

 Az egyes informatikai rendszerek által a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, valamint az adatkezelési cél megvalósulásakor azok törlését. Felhasználó kérelme esetén Kiadó a kérelem hozzáérkezésétől számított 30 napon belül  tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A megadott személyes adatok valódiságáért Felhasználó felel. Amennyiben Felhasználó valótlan adatokat szolgáltat vagy másvalaki személyes adatait adja meg, és ennek folytán más Felhasználó vagy harmadik személy jogsérelmet szenved, úgy az ebből származó jogkövetkezményekért az Adatkezelő semminemű felelősséget nem vállal.

A bíróság, az ügyész és a nyomozóhatóság Felhasználó adataival kapcsolatban tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71.§ szakasza alapján megkeresheti az Adatkezelőt. Adatkezelő személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják az Adatkezelő weboldalát. A visszaélések elkerülése végett minden olyan helyen, ahol ez szükséges, jelszavas megerősítést kér az Adatkezelő, elkerülve ezáltal, hogy a Felhasználó számítógépén más vásárolhasson. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a Felhasználó számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő szerverére. A Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találhatók az egyes webböngészők súgóján keresztül.
A honlap megfelelő működése érdekében a Felhasználónak a böngészőjében engedélyeznie kell a cookie-k használatát!

 

Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai- és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és egyéb támadások ellen. Az adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor jogosult az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot az esetleges jogsértés orvoslása érdekében

A Jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó törvényi rendelkezéseket és  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

Amennyiben Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kér,  azok helyesbítését, illetve törlését kéri, továbbá bármilyen további kérdése merül fel, melyet a jelen tájékoztató nem rendez, akkor a e-mailen címen vagy postai úton az 1583. Budapest, Pf. 60 címen az Adatkezelőhöz fordulhat.

Az Adatkezelő az ilyen megkeresésekre a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül írásban válaszol.

Felhasználók jogorvoslati igényükkel  – az esett körülményeitől függően — bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz is fordulhatnak.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530. Budapest, Postafiók 5.
Telefon: +36 1 391-1400, Fax: +36 1 391-1410, E-mail:

Jelen tájékoztató a webáruházban történő közzététel napjával – 2016.07.21-én — lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

Az Adatkezelő jogosult ezt bármikor módosítani azzal, hogy erről a webáruház látogatóit, vásárlóit a honlapon haladéktalanul értesíti.

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy webáruházában minden esetben az adatvédelmi tájékoztató módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege legyen elérhető.