Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

Kereskedelmi gazdálkodás (Tankönyv)

Kereskedelmi gazdálkodás (Tankönyv)
Szerző: Murányi István
Cikkszám: KR-92
Oldalak száma: 411
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2020
ISBN azonosító:978-963-637-352-8
3.900.-

A könyv, a 12057-16 azonosító számú „Kereskedelmi gazdálkodás” megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai témaköreinek feldolgozásával, a kereskedelmi szakképzés oktatási céljainak megvalósítását szolgálja. Segítséget nyújt a követelménymodul szakmai kompetenciáinak megszerzéséhez, a modulhoz tartozó szakmai ismeretek megfelelő mélységű elsajátításához.

A könyv tartalma, ismeretanyaga megfelel a szakgimnáziumban oktatható 10033-16 Kereskedő szakképesítés – Eladó mellék-szakképesítéssel szakképzési kerettanterv modulkövetelményének, a szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott szakmai ismeretek tartalmának, ezzel is segítve az egyes anyagrészek feldolgozását, a szakmai vizsgára való eredményes felkészülést.

A könyv két nagy részből és azon belül több fejezetből épül fel. Ezek:

1. Kereskedelmi gazdaságtan gyakorlat

– Statisztikai alapismeretek

– Az áruforgalom tervezése, elemzése

– Jövedelmezőség tervezése, elemzése

2. Kereskedelmi gazdaságtan

– Az adók, az adózás, a vállalkozások költségvetési kapcsolatai

– Eredményesség és vagyonvizsgálat

A kereskedelem gazdaságtan gyakorlat tantárgy keretében – a követelmény modulban foglaltaknak megfelelően sok gyakorlati feladattal – három témakör került feldolgozásra.

A statisztikai alapismeretek témakörben megismerkedhet a gazdálkodás fogalmával és céljával. Részletesen kerülnek megtárgyalásra a gazdálkodás, a gazdasági elemzések, értékelések végrehajtásához szükséges elméleti és gyakorlati módszerek, amelyeket a statisztika eszközrendszere biztosít.

A statisztikai alapismeretek körében a tanulmányok megkezdésekor olyan általános statisztikai fogalmak, ismeretek kerülnek felelevenítésre, amelyek az általános iskolában már alaposan feldolgozásra, megértésre kerültek. Élményszerű felismerést hozhat a diák számára, hogy például a grafi kus ábrázolás eszközeinek ismerete a szakmai életben milyen sokat segít a gazdasági folyamatok tendenciáinak megjelenítésében, egyes mutatók alakulásának összehasonlításában. Annak érdekében, hogy a korábban megtanultak könnyebben felidézhetők legyenek, a tankönyv sok bevezető feladattal, adatrendezéssel, a köznapi életből meríthető gyakorlati feladatokkal hangolja rá a tanulót az immár szakmai statisztikai ismeretek megszerzésére. A közösen feldolgozandó, megvitatandó esetek segítenek a megismerendő új szakmai fogalmak használatának begyakoroltatásához, a tanulót körülvevő világ „kereskedői” szemmel való rátekintéséhez.

Az áruforgalom tervezése, elemzése megnevezésű témakörben a kereskedelmi vállalkozás áruforgalmának pénzügyeivel, elsőként az árak kialakításának jogszabályi hátterével, azok meghatározásának jogi kereteivel ismerkedhet meg. Az árak megfigyelésére ösztönző gyakorlatok, az interneten való búvárkodás segíti a témában meglévő ismeretek összerendezését. Ennek birtokában sajátíthatja el az árképzéssel, az ár felépítésével, a fogyasztói ár meghatározásával kapcsolatos ismereteket. Végig követheti az áruforgalmi folyamat beszerzési és értékesítési szakaszához kapcsolódó pénzügyi folyamatot a beszerzési ártól az eladási árig, az eladott áruk beszerzési értékétől az árbevételig.

E témakörhöz kapcsolódóan gazdálkodói szemmel tekintheti át az árubeszerzés munkafolyamatát, a beszerzendő termékkör meghatározásától a szerződéskötésig, az árurendelésig. Megismerkedik a készletekkel való gazdálkodás legfontosabb kérdéseivel, valamint számbavételének, a leltározásnak a tennivalóival.

Végül a forgalom-alakulásának, a gazdálkodás értékelésének statisztikai elemzési módszerei kerülnek megtárgyalásra.

A jövedelmezőség tervezése, elemzése témakör középpontjában a kereskedelmi vállalkozás tevékenységével, működésével kapcsolatos költségekkel való gazdálkodás áll. Mielőtt a kereskedelmi vállalkozásokban alkalmazott gyakorlatok kerülnek ismertetésre, illetve szakmai elméleti fogalmak kifejtésére kerül sor, a fenti témakörök kapcsán – a szaktanár alkotó együttműködésével – a tankönyv megfigyelésekre, összehasonlító feladatok elvégzésére,  véleményalkotásra ösztönöz, felismertetve azt, hogy a mindennapi életben már számos jelenséggel találkozott a tanuló, naponta végez összehasonlító, elemző tevékenységeket döntései megalapozásához!

Az ismeretek körében megtanulja a költségek fogalmát, csoportosítását, nagyságukra ható tényezőket és elemezi is azokat. A kereskedelem élőmunka-igényessége okán kiemelt téma a kereskedelmi vállalkozás létszám- és bérgazdálkodása, annak elemzése.

Megismeri a vállalkozás eszközeihez kapcsolódó értékcsökkenést és az értékcsökkenési leírást.

Vizsgálja a forgalom és a költséggazdálkodás kapcsolatát, eredményességre való hatását.

A témakör zárásaként a vállalkozások célját jelentő eredmény keletkezésével és annak nagyságát befolyásoló tényezőkkel fog foglalkozni.

A kereskedelem gazdaságtan tantárgy keretében két témakör kerül feldolgozásra.

Az adó, az adózás, a vállalkozások költségvetési kapcsolatai témakörben megtanulja az adókkal összefüggő alapfogalmakat, az adóztatás általános jellemzőit. Ezt követően a kereskedelmi vállalkozást és a magánszemélyeket terhelő adónemek és járulékok fajtáival, mértékével, számításával és megfizetésével kapcsolatos ismereteket fogja elsajátítani.

Az eredményesség és vagyonvizsgálat témakör központi témája a kereskedelmi vállalkozás éves gazdálkodási eredményének számbavétele és értékelése, valamint az ezzel összefüggő feladatok.

Megismeri a vállalkozások vagyonának kimutatására szolgáló mérleg szerkezetét, tartalmát, az eszközök és források számítását, értékelését, a tárgyévi eredmény meghatározását. Döntéshozói szemmel kerül értékelésre az eredmény-kimutatás tartalma, sorainak értelmezése.

A témakör keretében megismerkedik a vállalkozás gazdálkodásának elszámolásához kapcsolódó könyvviteli-pénzügyi-számviteli és egyéb feladatokkal.

A könyv ismeretanyagának megtanulását, megértését segítik az egyes témakörökhöz kapcsolódó „Mintafeladatok” és azok „Megoldás”-a, valamint az „Összefoglaló”-k és „Ellenőrző kérdések”.

Lehetőség szerint a „Mintafeladatok” feladatait először közösen, figyelmesen nézzék át. Beszéljék meg az ismeretlen fogalmakat és gondolják végig a megoldás menetét. Majd önállóan oldja meg a feladatot. Gyakorlásként helyettesítse be a számokat másokkal és úgy is végezze el a műveleteket!

Ha valamelyik példánál mégis nehézsége támad, először a témakörhöz tartozó elméleti ismerethez térjen vissza. A feladatok megoldását csak „végső” esetben nézze meg!

Az aktuális mintafeladatok természetesen megoldhatók az elméleti ismeretek tanulásának folyamatában is.

Fontos, hogy a gazdasági fogalmakat, a számítási módokat pontosan tanulja meg, vegye észre az összefüggéseket. Ne feledje el, hogy az eredmény szöveges értelmezése a gazdasági-pénzügyi számítások elengedhetetlen része!

A mintafeladatokban a forintban kapott eredmények általában egész számra, a százalékban kapott eredmények egy tizedesre vannak kerekítve. A részszámításokat maradék nélküli osztás esetén a végeredményig, maradékos osztáskor (benfoglaláskor) keletkező végtelen tizedes törteket maximum 4 tizedesig kell elvégezni.

A könyv elméleti és gyakorlati ismeretanyagának elsajátításához, gyakorlati alkalmazásához segítséget nyújt Murányi István: „Feladatgyűjtemény a kereskedelmi vállalkozások gazdálkodásának

elemzéséhez” című tankönyve (KIT kiadó 2018), melynek tartalma illeszkedik a „Kereskedelmi gazdálkodás” szakmai követelmény modulhoz. A tankönyv az elméleti ismeretek rövid összefoglalásával és témakörönként csoportosított, önállóan megoldandó mintafeladatokkal és megoldásukkal segíti a modul tananyagának elsajátítását.

A könyv tartalmazza a legfontosabb – és az anyagban lábjegyzetben is hivatkozott – törvények gyűjteményét, valamint a „Mellékletek”-ben olyan fontos dokumentum mintákat, mint például egyes szerződés típus minták, a mérleg változatok, adózási előírások.

A könyv tartalmának, ismeretanyagának elolvasása, a passzív ismeretbefogadás nem elegendő a gyakorlati életben elengedhetetlenül szükséges tudásszint, kompetenciák megszerzéséhez.

A tanulás során törekedjen a szakmai ismeretek olyan mélységű megértésére, hogy a későbbi munka során képes legyen azok gyakorlati alkalmazására.

Eredményes felkészülést, sikeres szakmai vizsgát kíván a

                                                                                                                              Szerző

 

 

Tartalomjegyzék

 

Előszó 

ELSŐ RÉSZ 

KERESKEDELMI GAZDASÁGTAN GYAKORLAT 

I. Statisztikai alapismeretek 

1. A gazdálkodás fogalma, célja, vizsgálatának módszerei 

    1.1. A gazdálkodás fogalma 

    1.2. A gazdálkodás célja 

    1.3. A gazdálkodás vizsgálatának módszerei 

2. A statisztika és alapfogalmai 

    2.1. A statisztika fogalma  

    2.2. A statisztikai elemzés módszerei  

          2.2.1. A statisztikai sokaság 

          2.2.2. A statisztikai ismérv  

          2.2.3. Statisztikai adat  

          2.2.4. A statisztikai csoportosítás 

          2.2.5. A statisztikai sor 

3. A statisztikai adatok ábrázolása

    3.1. A statisztikai tábla tartalma, típusai 

    3.2. Grafi kus ábrázolás 

4. Középértékek fajtái, az átlagok számítása és értelmezése 

    4.1. A számított középértékek 

           4.1.1. Számtani átlag 

           4.1.2. Kronologikus átlag 

           4.1.3. Harmonikus átlag 

           4.1.4. Mértani átlag 

           4.1.5. Négyzetes átlag 

    4.2. Helyzeti középértékek 

           4.2.1. Módusz 

           4.2.2. Medián 

5. Viszonyszámok fogalma, fajtái és értelmezése 

    5.1. A viszonyszám fogalma 

    5.2. A viszonyszámok fő típusai és értelmezésük 

           5.2.1. Összehasonlító viszonyszámok 

           5.2.2. A sokaság belső összetételét vizsgáló viszonyszámok 

           5.2.3. Intenzitási viszonyszámok 

6. Az indexek fajtái és értelmezése  

    6.1. Értékindex 

    6.2. Árindex 

    6.3. Volumenindex 

    6.4. Összefüggés az indexek között 

7. A statisztikai mutatószámok alkal mazása a gazdálkodás elemzéséhez 

Összefoglalás 

Ellenőrző kérdések 

II. Az áruforgalom tervezése, elemzése 

1. Az árak kialakításának jogszabályi háttere 

    1.1. Az árak megállapítására vonatkozó szabályozás, az ártörvény 

    1.2. A piaci magatartásra vonatkozó szabályozás, a versenytörvény 

          1.2.1. A tisztességtelen verseny tilalma 

          1.2.2. Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma 

          1.2.3. Az összehasonlító reklámra vonatkozó szabályok

          1.2.4. A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma 

          1.2.5. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma 

          1.2.6. A vállalkozások összefonódásának ellenőrzése 

2. Az ár, az árpolitika, az árképzési elvek 

    2.1. Az ár fogalma, funkciói

    2.2. A kereskedelmi vállalkozás árpolitikája, árképzési elvek 

3. A beszerzési ár 

    3.1. A számlázott nettó eladási ár és az alakulására ható tényezők 

    3.2. A nettó beszerzési ár 

    3.3. Az általános forgalmi adó (áfa) 

    3.4. Bruttó beszerzési ár 

4. Az eladási ár, az árbevétel 

    4.1. A nettó eladási ár, az árrés és a haszonkulcs meghatározása 

    4.2. A bruttó eladási ár, a fogyasztói ár 

    4.3. Az eladási ár nagyságát befolyásoló tényezők 

          4.3.1. A fogyasztók értékítélete 

          4.3.2. Az áru (termék) beszerzési ára 

          4.3.3. Az áru (termék) forgalmazási költségei 

          4.3.4. A vállalkozás árpolitikája, ártaktikája 

          4.3.5. Az eladási árak kialakítására vonatkozó jogszabályok 

    4.4. Az árbevétel 

          4.4.1. Nettó árbevétel 

          4.4.2. Bruttó árbevétel (eladási forgalom) 

    4.5. Az árréstömeg és növelésének módszerei 

          4.5.1. Az eladott árumennyiség, az értékesítés volumenének növelése 

5. Az árubeszerzés 

    5.1 Az árubeszerzés célja, jelentősége 

    5.2. Az árubeszerzés munkafolyamatának szakaszai 

           5.2.1. A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása 

           5.2.2. A szállító partnerek kiválasztása 

           5.2.3. Az üzleti kapcsolat kialakítása 

    5.3. A szerződéskötés 

           5.3.1. Adásvételi szerződés 

           5.3.2. Halasztott adásvételi szerződés 

           5.3.3. A halasztott adásvételi szerződés lényeges tartalmi kérdései 

           5.3.4. Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai 

           5.3.5. Bizományi szerződés 

           5.3.6. Kereskedelmi ügynöki szerződés 

    5.4. A megrendelés 

    5.5. A vállalkozás pénzforgalma, a szerződés, a megrendelés teljesítésének pénzügyi bonyolítása 

           5.5.1. Fizetési módok 

           5.5.2. A fizetési mód és idő megválasztása, fizetési biztosítékok 

6. A készletgazdálkodás, a készletek számbavétele 

    6.1. Készletek számbavétele és nyilvántartása 

           6.1.1. Eladási áras nyilvántartás 

           6.1.2. Beszerzési áras nyilvántartás

    6.2. Készletértékelési eljárások, a készletváltozás számítási módszerei 

           6.2.1. Átlagos (súlyozott) beszerzési áras (Psb) eljárás 

           6.2.2. Kifogyás sorrendjén alapuló eljárás 

    6.3. A készletgazdálkodás vizsgálata, készletelemzés 

           6.3.1. Az átlagkészlet megállapítása 

           6.3.2. A készlet és a forgalom összefüggései 

    6.4. Az átlagkészlet elemzése mutatószámokkal 

           6.4.1. A nettó árbevétel készletigénye 

           6.4.2. Az átlagkészlet nettó árbevétel igénye

           6.4.3. A készletvonzat

           6.4.4. A készletváltozás hatékonysága 

    6.5. A készletállomány számbavétele, nagyságának megállapítása, elszámolása, leltározás 

           6.5.1. A leltár 

           6.5.2. A leltározás 

           6.5.3. A forgalmazási veszteség 

    6.6. Áruforgalmi mérlegsor 

Mintafeladatok és megoldásuk 

7. A gazdálkodás, az áruforgalom elemzése mutatószámokkal 

    7.1. A színvonalmutatók 

          7.1.1. Árrésszínvonal 

          7.1.2. ELÁBÉ színvonal 

          7.1.3. Költségszínvonal 

          7.1.4. A színvonalmutatók közötti összefüggések 

    7.2. Rugalmassági együtthatók 

           7.2.1. Az árrugalmassági együttható, a kereslet árrugalmassága 

           7.2.2. A kereszt-árrugalmassági együttható, kereszt-árrugalmasság 

           7.2.3. A jövedelemrugalmassági együttható 

    7.3. A gazdálkodás abszolút mutatói 

Mintafeladatok és megoldásuk 

Összefoglalás 

Ellenőrző kérdések 

III. A jövedelmezőség tervezése, elemzése 

1. A költségek fogalma, összetétele

2. A költségek csoportosítása 

    2.1. Költségek csoportosítása megjelenési forma (költségnem) szerint 

           2.1.1. Anyagjellegű költségek és ráfordítások 

           2.1.2. Személyi jellegű ráfordítások 

           2.1.3. Az értékcsökkenési leírás 

    2.2. A költségek csoportosítása elszámolhatóság szerint 

           2.2.1. A közvetlen költségek 

           2.2.2. A közvetett (általános) költségek 

    2.3. A költségek csoportosítása a forgalom változásához való viszonyuk szerint 

           2.3.1. Viszonylag állandó (fix) költségek 

           2.3.2. Változó költségek 

    2.4. A költségek csoportosítása az áruforgalmi folyamathoz való kapcsolódás szerint 

3. A költséggazdálkodás 

    3.1. A kereskedelmi vállalkozás költségeire ható tényezők 

    3.2. A költségnövekedés okainak vizsgálata, a költségcsökkentés módjai 

    3.3. A költséggazdálkodás elemzése, költségelemzés 

           3.3.1. Költségelemzés abszolút mutatókkal 

           3.3.2. Költségelemzés relatív mutatókkal 

    3.4. Költségrugalmassági mutató, költségvonzat 

    3.5. Önköltségszámítás, gazdasági kalkuláció 

    3.6. A fedezetszámítás, a fedezeti pont elemzés 

Mintafeladatok és megoldásuk 

4. Munkaerő-gazdálkodás, létszám és bérgazdálkodás 

    4.1. A létszámszükséglet 

    4.2. A létszámgazdálkodás elemzése 

           4.2.1. Termelékenység 

           4.2.2. Leterheltségi és minőségi mutató 

           4.2.3. Munkaerőmozgás 

           4.2.4. A létszámgazdálkodás abszolút mutatói 

    4.3. A bérgazdálkodás és elemzése 

           4.3.1. Személyi jellegű ráfordítások 

           4.3.2. Bérgazdálkodás elemzése 

Mintafeladatok és megoldásuk 

5. Az eredmény keletkezése, a jövedelmezőségi kimutatás 

    5.1. A vállalkozás üzleti (üzemi) tevékenységének eredménye

    5.2. Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők 

    5.3. A jövedelmezőség elemzése, a jövedelmezőségi (hatékonysági) mutatók 

           5.3.1. Az árréstömeg hatékonyság 

           5.3.2. A költséghatékonyság 

           5.3.3. A készlethatékonyság 

           5.3.4. A bérhatékonyság 

           5.3.5. Az eredményszínvonal 

Mintafeladatok és megoldásuk 

Összefoglalás 

Ellenőrző kérdések 

MÁSODIK RÉSZ 

KERESKEDELMI GAZDASÁGTAN 

I. Az adó és az adózás, a vállalkozások költségvetési kapcsolatai 

1. Az adóról és az adózásról általában 

    1.1. Az adó fogalma 

    1.2. Az adók funkciói 

           1.2.1. A fedezeti funkció 

           1.2.2. A befolyásolási funkció

           1.2.3. Az elosztási, arányosítási funkció 

    1.3. Az adózáshoz kapcsolódó alapfogalmak 

           1.3.1. Az adó megállapítása, az adózás technikái 

           1.3.2. Az adóteher 

    1.4. Az adók fajtái, csoportosításuk 

           1.4.1. Az adó alanya szerint 

           1.4.2. Az adó tárgya szerint

           1.4.3. Az adóteher viselője szerint 

           1.4.4. Az adó behajtására vonatkozó jogosultság szerint 

    1.5. Az adózási alapelvek 

    1.6. A magyar adórendszer 

2. Az áruforgalomhoz, termék értékesítéshez kapcsolódó adók 

    2.1. Általános forgalmi adó (áfa) 

           2.1.1. Az általános forgalmi adó (áfa) alapja és mértéke 

           2.1.2. Az általános forgalmi adó (áfa) kiszámítása 

           2.1.3. Az általános forgalmi adó elszámolásának, fizetésének kötelezettje 

           2.1.4. Az általános forgalmi adó (áfa) és az áruforgalmi folyamat 

           2.1.5. Az általános forgalmi adó (áfa) elszámolása 

           2.1.6. Pénzforgalmi elszámolás szerinti általános forgalmi adó fizetése 

           2.1.7. Adómentesség a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel 

           2.1.8. Az alanyi adómentesség 

    2.2. A jövedéki adó 

           2.2.1. A jövedéki adó alapja és mértéke 

           2.2.2. A zárjegy és az adójegy

           2.2.3. A jövedéki adó megállapítása, bevallása 

    2.3. A regisztrációs adó 

    2.4. A népegészségügyi termékadó 

3. A foglalkoztatáshoz, a munkavégzéshez kapcsolódó adók 

    3.1. A munkáltatót terhelő adók és járulékok 

           3.1.1. A szociális hozzájárulási adó 

           3.1.2. A szakképzési hozzájárulás

           3.1.3. A rehabilitációs hozzájárulás 

           3.1.4. A béren kívüli juttatások közterhe 

    3.2. A magánszemélyt, a munkavállalót terhelő adók és járulékok 

           3.2.1. Személyi jövedelemadó 

           3.2.2. A magánszemélyt terhelő járulékok 

           3.2.3. A munkavállaló bruttó és nettó jövedelme 

4. A gazdálkodás eredményéhez és felhasználásához kapcsolódó adók 

    4.1. A társasági adó 

    4.2. Az osztalékadó 

5. A vállalkozások egyszerű sített adózási formái 

    5.1. Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) 

    5.2. A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) 

    5.3. A kisvállalati adó (kiva) 

6. Az önkormányzati, helyi adók 

    6.1. Építményadó 

    6.2. Telekadó 

    6.3. Magánszemélyek kommunális adója 

    6.4. Idegenforgalmi adó

    6.5. Helyi iparűzési adó 

    6.6. A belföldi gépjárművek adója 

           6.6.1. Magánszemélyek gépjármű adója 

           6.6.2. Nem magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi adója 

7. A vám, a vámfizetési kötelezettség 

8. Nem adójellegű fizetési kötelezettségek 

    8.1. Illetékek 

    8.2. Bírságok 

    8.3. Díjak 

    8.4. Környezetvédelmi termékdíj 

    8.5. Környezetterhelési díj 

Mintafeladatok és megoldásuk 

Összefoglalás 

Ellenőrző kérdések 

II. Eredményesség és vagyonvizsgálat 

1. A vállalkozások eredményes működése 

    1.1. Az eredmény keletkezésének folyamata

    1.2. Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők 

2. A vállalkozások éves be számolási és könyvvezetési kötelezettségei 

    2.1. A beszámolási kötelezettség 

    2.2. Az üzleti év 

    2.3. A számviteli politika 

    2.4. A számlarend, a számlatükör (számlakeret) 

    2.5. A könyvvezetési kötelezettség, a könyvviteli (főkönyvi) számla 

    2.6. Számviteli bizonylat 

    2.7. A vagyonelemek számbavétele, a leltár 

    2.8. A könyvviteli zárlat 

3. Az éves beszámoló 

    3.1. A vállalkozás vagyonának kimutatása, a mérleg 

    3.2. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 

           3.2.1. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz tartozó mérleg „A” változata tételeinek tartalma 

           3.2.2. A vállalkozás eredményének megállapítása a mérlegből 

4. A vállalkozás eredménye, az eredménykimutatás 

    4.1. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének megállapítása 

    4.2. Eredménykimutatás összköltség eljárással 

    4.3. Az eredménykimutatás tételeinek tartalma 

5. Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 

6. A könyvvizsgálati kötelezettség, a könyvvizsgálat célja 

7. A felügyelő bizottság, az audit bizottság és az igazgatótanács 

8. Az éves beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználása 

9. A gazdálkodás eredményéhez és annak felhasználásához kapcsolódó 

adózási kötelezettségek 

     9.1. A társasági adó 

     9.2. Az osztalék adó 

10. A beszámoló letétbe helyezése és közzététele 

     10.1. Letétbe helyezési kötelezettség 

     10.2. Közzétételi kötelezettség 

11. A beszámoló és a bizonylatok megőrzése 

12. A vagyon- és pénz gazdálkodás elemzése

     12.1. Az eszközök elemzése 

     12.2. A források elemzése 

     12.3. A fizetőképesség (likviditás) vizsgálata, elemzése 

Mintafeladatok és megoldásuk 

Összefoglalás 

Ellenőrző kérdések 

Irodalomjegyzék 

Internetes források 

A hatályos jogszabályok gyűjteménye 

Mellékletek 

 

 

Határozat száma: SZFSZF/84543/2019-ITM

Érvényességi ideje: 2024.08.31.

 

 

 

Vissza