Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése

Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
Szerző: Horváthné Herbárt Mária - Stágel Imréné
Cikkszám: KR-91
Oldalak száma: 508
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2013
ISBN azonosító:978 963 637 341 2
4.300.-

A tankönyv a Kereskedő, a Logisztikai ügyintéző, valamint a Postai üzleti ügyintéző szakképesítéshez szükséges 11508-12 számú követelménymodul három tantárgyának elsajátítását szolgálja.

Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tantárgyhoz kapcsolódó témakörei: az áruforgalom tervezése, az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése, valamint az üzleti levelezés.

A vezetési ismeretek tantárgy ismeretanyagát a tankönyvben önálló fejezet tartalmazza.

Az üzleti tevékenység a gyakorlatban tantárgy követelményeinek elsajátításához a tankönyv a mintafeladatok mellett – az egyes fejezetek elméleti ismeretanyagához kapcsolódó gyakorlati feladatokkal járul hozzá.

A tankönyvben található feladatok megoldásával – döntően az Üzleti tevékenység a gyakorlatban tantárgy keretében – elérhető az adózáshoz, valamint az áruforgalmi tevékenység elemzéséhez kapcsolódó alapvető számítási módszerek elmélyítése, a mutatók értelmezése, a bizonylatok kitöltésének begyakorlása. A feladatok egy része alkalmas arra, hogy a már meglévő ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok irányított felhasználásával segítse az összefüggések önálló felfedezését. A feladatok másik része az elméleti ismeretanyag elmélyítését, begyakoroltatását szolgálja. A tankönyv témáihoz illeszkedő további gyakorló feladatokat tartalmaz a kereskedelmi vállalkozások gazdálkodásának elemzéséhez készült feladatgyűjtemény.

A tananyag minél hatékonyabb feldolgozása, és az ismeretek elsajátítása érdekében többféle módszer került alkalmazásra, ezzel segítve a tartalom gyakorlatiasabbá, érthetőbbé tételét a tanulók számára.

 

Tartalomjegyzék

 Bevezetés és módszertani ajánlás

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE, ELEMZÉSE

I. Az áruforgalom tervezése

1. Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok

1.1. A beszerzendő áruk nagyságrendjének és választékának meghatározása

1.2. A beszerzési források, szállító partnerek kiválasztása

1.3. A szerződéskötés

1.4. Az árurendelés gazdaságos tételnagyságának és összetételének kialakítása

1.5. A megrendelés módjai, készítése

1.6. Az eseti szállítói ajánlatok elfogadása

1.7. A beszerzés tételnagyságának meghatározásához felhasználható számítások, módszerek

1.8. A hálózati egységek beszerzési önállósága, hatásköre

1.9. A beszerzési döntésekhez felhasználható számítások

2. A készletezéshez kap csolódó tervezési és szervezési feladatok

2.1. A készletekkel való gazdálkodás

2.2. A készletek nagyságának és összetételének kialakítása

2.3. A készletek tárolásának szerepe a készletgazdálkodásban

2.4. A készletutánpótlás gyakoriságának és tételnagyságának szerepe a készletgazdálkodásban

2.5. A készlet-nyilvántartási rendszerek, a készletnyilvántartás szerepe

2.6. A készletezési döntéseket megalapozó számítások, módszerek. Feladatok készletgazdálkodásra

2.7. A készletek nagyságának megállapítása leltározással

2.8. A leltáreredmény megállapítása

2.9. Feladatok leltáreredmény megállapítására

3. Az értékesítéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok

3.1. A hosszú távú értékesítési célok, az értékesítési politika kialakítása

3.2. A rövidtávú értékesítési célok

3.3. Az eladási árak felépítése

3.4. Az árpolitika kialakítása

3.5. Ártaktikai döntések

3.6. Feladatok árképzésre

II. Az üzleti tevékenység eredményességének elemzése

1. Az adók és járulékok, egyéb közterhek társadalmi, gazdasági szerepe

1.1. Az adóztatás alapelvei

1.2. A vállalkozások adózáshoz kapcsolódó teendői, adózási alapfogalmak

1.3. A kereskedelmi vállalkozásokat érintő főbb adónemek, járulékok

1.4. Az adóztatás hatása a kereskedelmi vállalkozások tevékenységére, eredményére

1.5. A vállalkozás ráfordításait növelő adók és járulékok hatása a vállalkozások eredményére

1.6. A nyereség adóztatásának hatása a vállalkozás helyzetére

2. A forgalom és az árbevétel elemzése, tervezése

2.1. A forgalom és az árbevétel meghatározása

2.2. A forgalom és az árbevétel nagyságának és szerkezetének elemzése

2.3. Statisztikai elemzési módszerek

2.4. A forgalomalakulás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek

2.5. Dinamikus, tervfeladat, tervteljesítési, megoszlási viszonyszámok

2.6. Táblázatok, grafi konok készítése és elemzése

2.7. Következtetések levonása a gazdasági számítások elvégzése után

3. A készletek elemzése

3.1. A forgalomalakulás és a készletgazdálkodás értékelésére alkalmas elemzési módszerek

3.2. Az áruforgalmi mérlegsor

3.3. A leltáreredmény megállapítása

3.4. A készlettartás hatása az eredményre

4. Költséggazdálkodás, költségelemzés

4.1. Ráfordítás, költség, kiadás

4.2. A költségek csoportosítása

4.2.1. Megjelenési forma szerinti csoportosítás: költségnemek

4.2.2. A költségek a forgalom változásához való viszonyuk szerint

4.2.3. A költségek az áruforgalom egyes szakaszaihoz való kapcsolódásuk szerint

4.2.4. A költségek csoportosítása elszámolhatóságuk módja szerint

4.2.5. Költségek csoportosítása a felmerülés helye szerint

4.3. A költséggazdálkodás

4.4. A forgalmazási költségek nagyságát befolyásoló tényezők

4.4.1. A felhasznált erőforrások mennyisége

4.4.2. Az erőforrás felhasználásának hatékonysága

4.4.3. Az erőforrás (költségtényező) ára

4.5. A költségelemzés módszerei

4.5.1. A költségelemzés abszolút mutatói

4.5.2. A költségelemzés relatív mutatói

5. Munkaerő-gazdálkodás, az élőmunkához kapcsolódó ráfordítások elemzése

5.1. Létszámgazdálkodás

5.1.1. A munkaerő szükséglet meghatározása

5.1.2. A létszám összetételének meghatározása

5.1.3. A munkaerő hatékony foglalkoztatása

5.2. A bérgazdálkodás

5.3. A személyi jellegű ráfordítások elemzése

6. Az eredmény és a vagyon elemzése

6.1. Az eredmény keletkezésének folyamata a kereskedelmi vállalkozásoknál

6.2. Az eredménykimutatás

6.3. A kereskedelmi vállalkozások üzleti eredményének alakulására ható tényezők

6.4. A nyereség adóztatásának és felhasználásának szabályai

6.5. Az eredmény elemzéséhez használt mutatószámok

6.6. A vagyon szerepe a gazdálkodásban

6.6.1. A vállalkozás vagyonának összetevői

6.6.2. A vállalkozás vagyonának kimutatása: a vagyonmérleg

6.7. A vállalkozás tevékenységének megítélése a mérleg és az eredménykimutatás adataiból

6.7.1. A vagyonmérleg adataiból számítható mutatók

6.7.2. A vállalkozási tevékenység komplex megítélése a mérleg és az eredménykimutatás adatainak együttes elemzésével

III. Üzleti levelezés

1. Iratkezelés

1.1. Az iratkezelés folyamata

1.2. Az iratok tárolása, megőrzése

1.3. Az iratok selejtezésének és megsemmisítésének szabályai

2. Irodatechnikai eszközök fajtái, kezelése

2.1. Számítógépek

2.2. A számítógépek perifériái

2.3. A telefonok

2.4. A telefaxok

2.5. A fénymásoló gépek

2.6. A diktafon

2.7. Az iratmegsemmisítő

2.8. Az iratkötő, spirálozó gép

2.9. A lamináló gép

2.10. Az irodatechnikai készülékek kezelése

3. Az üzleti levelezés

3.1. Az üzleti levelek formai követelményei

3.2. Az üzleti levél tartalmi elemei

3.3. A kereskedelemben használatos levélfajták

4. A kereskedelmi egység működéséhez kapcsolódó dokumentáció

4.1. A jegyzőkönyv

4.2. A jegyzőkönyv szerkezeti és formai elemei

4.3. A jegyzőkönyv szerkesztésének követelményei

VEZETÉSI ISMERETEK

Vezetési alapismeretek I.

1. A vezetés fogalma, funkciói

1. 1. A tervezés

1.2. A szervezés

1.3. A közvetlen irányítás, koordinálás

1.4. Az ellenőrzés

2. Vezetési módszerek, vezetési stílusok

2.1. Az üzleti tárgyalás megtervezésének, lebonyolításának szakaszai

2.2. Az üzleti élet protokollszabályai

2.2.1. Az üzleti tárgyalás protokoll szabályai

2.2.2. Az öltözet, a külső megjelenés hivatalos eseményen, tárgyaláson

2.2.3. A telefonálás szabályai

3. Alapvető munkajogi ismeretek

3.1. A munkaviszony létesítése

3.1.1 A munkaviszony létesítésének feltételei

3.1.2. A munkaszerződés

3.2. A munkaviszony módosítása és megszűnése

3.3. A munkavégzés szabályai

3.4. Munkaidő és pihenőidő

3.5. A munka díjazása

3.6. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége

Vezetési alapismeretek II.

1. Létszámgazdálkodás a kereskedelmi vállalkozásoknál

1.1. Munkaerő-tervezés

1.2. A kereskedelmi vállalkozások munkaerő-tervezésénél fi gyelembe veendő sajátos szempontok

1.3. Az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása

2. Munkaerő-felvétel

2.1. A toborzás

2.1.1. Munkakörelemzés

2.1.2. Munkaköri leírás

2.1.3. Munkaköri specifi káció

2.1.4. A toborzás módjai

2.2. A kiválasztás

3. A munkaerő megtartása, a teljesítmény értékelése, az elbocsátás

3.1. Munkacsoportok, csoportmunka kialakítása

3.2. A motiváció

3.2.1. Motivációs eszközök

3.2.2. A motivációs eszközök alkalmazását befolyásoló tényezők

3.3. A teljesítmény értékelése

3.4. Képzés, fejlesztés

3.5. Munkaviszony megszűntetése, felmondás

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG A GYAKORLATBAN

I. Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban

1. Bizonylatok fajtái, alaki és tartalmi követelményei, kitöltési előírásai

1.1. A pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok

1.2. Az áruforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok

1.2.1. A beszerzési folyamathoz kapcsolódó bizonylatok

1.2.2. Az értékesítéshez és a készletezéshez kapcsolódó bizonylatok

2. Az adózáshoz kapcsolódó gyakorló feladatok, bizonylatok

2.1. Feladatok az általános forgalmi adó (áfa) számításához

2.2. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, járulékok számítása

II. Üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban

1. Az értékesítés elemzése, tervezése

2. A készletek elemzése

3. Költségek elemzése és tervezése

4. A munkaerő-gazdálkodás elemzése

4.1. A létszámgazdálkodás elemzésének mutatói

4.2. A bérgazdálkodás elemzése, tervezése

5. Az eredmény és a vagyon elemzése

6. Feladatok a társasági adó számítására

7. A vagyon elemzésének célja és alapvető módszerei

Összefoglalás

Számításos feladatok megoldása

 

Határozat száma: Megszűnt, helyette: Murányi István: Kereskedelmi gazdálkodás

Vissza